Generelle betingelser

Med henvisning til den generelle oplysningsforpligtelse i de advokatetiske regler, særligt pkt. 3.3., skal oplyses følgende:
Samtlige advokater hos Advokatfirmaet Fink er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark.

Samtlige advokater hos Advokatfirmaet Fink er medlemmer af Advokatsamfundet, og er således underlagt dets tilsyns- og disciplinarsystem samt de advokatetiske regler. Se nærmere herom på www.advokatsamfundet.dk.

Samtlige advokater hos Advokatfirmaet Fink har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

At vort forsikringsselskab er Codan Forsikring, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

Advokatfirmaet Fink fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang og tidsforbrug. Der tages endvidere hensyn til den interesse, sagen repræsenterer for klienten, værdien af advokatfirmaets ydelse, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet, sagens hastende karakter og det opnåede resultat.

Virksomhedsform:
Advokatfirmaet Fink er organiseret som et interessentskab.

Indskydergaranti:
Advokatfirmaet Fink har klientbankkonti i følgende banker: Sydbank, Kreditbanken, Vestjysk Bank og Arbejdernes Landsbank. Såfremt intet andet aftales, indsættes pengene på konto i Sydbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro., indtil 12 måneder efter beløbet er blevet indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatsamfundet:
Advokaterne hos Advokatfirmaet Fink er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Tvister:
I tilfælde af tvister om salær opkrævet af Advokatfirmaet Fink, eller tvister om advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet. Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.