Privatlivspolitik

Advokatfirmaet Fink har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt fortæller dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og har især fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed generelt.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Advokatfirmaet Fink er dataansvarlig for vores sagsbehandling og hjemmesider, www.advfink.dk og www.advfink.de.

Advokatfirmaet Fink
CVR nr. 31736528
Klinkbjerg 1
6200 Aabenraa
Tlf.: 74 62 15 16
Mail: aab@advfink.dk
Kontaktperson: Anders Tourlin Kolte

Databehandling sker på oplyst grundlag
Umiddelbar efter oprettelse af din sag vil vi oplyse dig om, hvilke data vi behandler om dig, og med hvilket formål, vi foretager behandlingen. Oplysningen vil enten ske via henvisning til denne privatlivspolitik, hvor en række gængse dataindsamlinger og formål er beskrevet, eller i form af særskilte oplysninger til dig.

Data vi behandler om dig
Vi behandler samtlige typer af personoplysninger i sammenhæng med levering af ydelser under klientaftalen, dvs.:

1) Almindelige personoplysninger, herunder: Cpr.nr., navn, adresse, telefonnr., e-mail adresse, bankkonti, kreditkortoplysninger, billeder, dokumenter, e-mails som kan indeholde oplysninger om lønforhold og lønsedler, klientoplysninger og andre identifikationsoplysninger.

2) Følsomme personoplysninger, herunder: Cpr.nr., Økonomiske forhold, strafbare forhold, religiøse forhold, sociale problemer, racemæssig eller etnisk baggrund, politiske, religiøse, filosofiske oplysninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, seksuelle forhold. Billeder, dokumenter og E-mails, som kan indeholde følsomme personoplysninger og lign.

3) Brugeradfærd i forbindelse med brug af hjemmesiden, der indsamles via cookies.

Data kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med
a) Brug af vores hjemmeside.
b) Henvendelser til os pr. mail, telefon eller brev.
c) Ved henvendelse til eksterne parter, som levering af ydelsen under klientaftalen måtte kræve.

Formålet med behandling af dine persondata
Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Sådanne formål kan indbefatte:
Behandling af din sag og levering af vores ydelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
Opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
Administration af din relation til os (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b eller f)
Drift og optimering af vores hjemmesider (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra c)
Kundeservice og generel kommunikation med os (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b, c eller f)
Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale fra os eller en af vores samarbejdspartner (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

Udelukkende behandling af relevante data
Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet ovenfor. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Inden vi foretager behandling af dine persondata foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles. Vi foretager derudover også en konkret vurdering af, om det er muligt at behandle dine persondata anonymiseret eller pseudonymiseret.

Udelukkende behandling af nødvendige data
Vores behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser.

Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret
Persondata, som vi behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så vi sikrer, at den indhentede data ikke er urigtig eller vildledende.

Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig, kan du henvende dig til vores kundeservice (aab@advfink.dk) for at få oplysningerne ændret.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Sletning af unødvendige persondata
Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet.

Vi opbevarer dine oplysninger indtil formålet ikke længere er til stede, og vi har vurderet et behov for en opbevaringsperiode på min.11 år fra sagens afslutning. Det bemærkes, at der i enkelte sagstyper kan forekomme en længere opbevaringsperiode; f.eks. ift. testamenter, mv.

Advokatfirmaet Fink har en generel slettepolitik, hvorefter medarbejderne skal slette eller anonymisere persondata, når der ikke længere er et formål med opbevaringen.

Behandling på et lovligt grundlag
Vi behandler kun persondata om dig efter forud angivne formål. Inden vi foretager behandlingen, sikrer vi, at behandlingen foregår på et lovligt grundlag. Vi oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik.

Beskyttelse af persondata
Vores behandling af persondata foregår efter regler vi internt har vedtaget. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, med det formål at beskytte dine persondata. Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata, og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Cookies
Som næsten alle andre hjemmesider anvender vi cookies for at få siden til at fungere og til at gøre den lettere for dig at bruge. Cookies hjælper os bl.a. med at få overblik over besøg, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiderne og vores ydelser. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere relevant indhold.

Visse cookies indsamler følgende typer af oplysninger om dig, der efter omstændighederne kan udgøre persondata: Et unikt ID, tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Denne indsamling foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra f, da indsamlingen sker med henblik på at optimere hjemmesiderne til gavn for dig.

Se også afsnittet nedenfor om videregivelse af persondata og overførsel til modtagere i tredjelande.

Videregivelse af persondata
Vi videregiver kun dine persondata til eksterne parter, såfremt det er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser.

Dette kan bl.a. være til følgende kategorier af modtagere:
1) Revisorer, advokater og andre rådgivere
2) Domstolene
3) Offentlige myndigheder
4) Eksterne IT-leverandører
5) Vores samarbejdspartner i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser.
6) Leverandører af cookietjenester til hjemmesiderne. De nærmere formål med brugen af de enkelte cookies og videregivelse af persondata til tredjemand baseret på cookies fremgår af cookiepolitikken på vores hjemmeside.

Overførsel til modtagere i tredjelande
Vi vil som udgangspunkt ikke overføre dine persondata til modtagere uden for EU og EØS.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her aab@advfink.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.