Persondatabehandling

 INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med behandlingen af denne sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om Dem. Det samme gælder under eventuelle retssager, der måtte udspringe af inkassosagen.

Advokatfirmaet Fink er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om Dem. De finder vores kontaktoplysninger ovenfor.

Hvad er det for nogen oplysninger, og hvor får vi dem fra?
Fra vores klient, som De skylder penge (kreditor) modtager vi oplysninger om Deres navn, adresse og om gældsforholdet. Derudover kan vi modtage oplysning om Deres CPR nummer og om Deres e-mail, telefon, andre kontaktdata, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, helbredsmæssige eller eventuelle strafferetlige forhold, hvis kreditor er bekendt dermed.

Tilsvarende oplysninger kan vi modtage fra andre, der har kendskab til Deres personlige forhold. Det kan for eksempel være Deres eventuelle advokat eller andre, som repræsenterer Dem.

Vi vil selv indhente oplysninger om Deres økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet.

Derudover kan De selv give os personoplysninger. Det kan ske skriftligt, under telefonsamtaler, eller under retsmøder i civilretten eller i fogedretten. Sådanne oplysninger vil blive registreret og anvendt i sagen. I fogedretten vil De have pligt til at besvare spørgsmål om Deres økonomiske forhold. Udenfor retterne er det frivilligt, om De vil give os oplysninger om Dem selv.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om Deres almindelige stamdata som navn og adresse.

Hvad bruger vi oplysningerne til, og har vi lov til det?
Vi vil registrere og bruge personoplysningerne om Dem med det ene formål at opnå betaling af kreditors tilgodehavende. Om nødvendigt vil der blive foretaget udlæg i Deres eventuelle værdifulde aktiver efter retsplejelovens regler, så de kan sælges på tvangsauktion eller på anden måde sikre kreditors fordring.

Vi vil dog kun registrere oplysninger om Deres helbredsmæssige forhold eller andre særlige/følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge kravet eller gennemføre inddrivelsen, eller hvis det er oplysninger, som De selv har offentliggjort eller givet til os, til vores repræsentant eller til vores klient.

Vi indhenter oplysninger om Deres CPR-nummer og om Deres almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere Dem sikkert. 

Vi anvender ikke personoplysningerne om Dem til automatiske afgørelser, herunder profilering. Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om Dem til;

  • Kreditor
  • Domstolene
  • Godkendte inkassokonsulenter
  • Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten
  • Vognmand, låsesmed eller andre håndværkere, der måtte blive antaget under en fogedsag
  • Deres udlejer, SKAT eller andre, som skal orienteres om et eventuelt udlæg i et tilgodehavende
  • Auktionshus, der skal varetage tvangssalg af et eventuelt udlagt aktiv
  • Kreditoplysningsbureauer

Vores behandling af Deres personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. I, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og t). Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er kreditors interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende. Vi behøver ikke at indhente Deres samtykke til behandlingen af personoplysninger om Dem med dette formål.

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om Dem?
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare Deres personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter at en inkassosag er endeligt afsluttet. Når vi skal fastlægge, hvor længe Deres oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om gælden er indfriet, om der er opstået uenighed vedrørende kravet eller sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Deres rettigheder og adgang til at klage
De har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om Dem. Hvis De vil gøre brug af dine rettigheder skal De kontakte os. Det kan De bedst gøre med e-mail til: aab@advfink.dk eller med almindelig post her til kontoret. De kan også ringe til os på 74621516, men vi anbefaler, at De kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
De har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om Dem, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
De har ret til at få urigtige oplysninger om Dem selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har De ret til at fa slettet oplysninger om Dem, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
De har visse tilfælde ret til at få behandlingen af Deres personoplysninger begrænset. Hvis De har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med Deres samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
De har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af Deres personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
De har i visse tilfælde ret til at modtage Deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Dette forudsætter dog, at vores behandling af oplysninger om Dem foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at De selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler. Da disse forudsætninger ikke alle er opfyldte, finder retten til dataportabilitet  ikke anvendelse i inkassosager, der behandles her på kontoret. De kan læse mere om Deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som De finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
De har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis De er utilfreds med den måde, vi behandler Deres personoplysninger på. De finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.