Naboret

Naboretten er udtryk for de skrevne og uskrevne regler, der gælder for husejerens rådighed over sin faste ejendom og de indskrænkninger, som følge af gener og ulemper forårsaget af naboen.

Naboretten er kun i meget begrænset omfang reguleret ved lovgivning, og de domstolsafgørelser, der findes på området, fastsætter de naboretlige regler.

Naboretten indeholder en afgrænsning af den enkelte ejendomsejers mulighed for at råde over sin ejendom, uden at det overskrider grænserne for støjgener, lugtgener, indbliksgener og skyggegener i forhold til naboen.

Man skal vise hensyn over for sin nabo, og man må ikke påføre sin nabo større gener end hvad, der efter områdets karakter og sædvane må anses for rimeligt. Der er forskel på om man bor i et villakvarter eller et erhvervsområde, når man kigger på, hvilke gener man skal tåle fra sin nabo.

Her er et par eksempler på de typer gener som du kan opleve fra din nabo.
● Genskin
● Antennemaster
● Skyggegener
● Vindmøller
● Udsigtsgener
● Indbliksgener

Hegn, hævd, skel og vejret
Der kan ofte opstå konflikter mellem naboer om placering af skel. Der kan i disse sager opstå diskussion om hvorvidt man har mistet det areal, som f.eks. ligger på den forkerte side af et hegn eller en hæk, så det nu tilhører den anden ejendom. Dette kaldes hævd.

Naboer kan også være uenige om hækken, såsom hækkens placering, højde og vedligeholdelse af hækken.

Hvad gør du hvis hækken mellem din og din nabos ejendom ikke overholder reglerne i hegnsloven?

En sag kan forelægges Hegnsynet, så længe sagen ligger inden for hegnslovens grænser. Dette betyder, at Hegnsynet kan tage stilling til de tilfælde, hvor parterne ikke kan blive enige. Vi hjælper dig gerne igennem denne proces.

Vi hjælper dig også med sager om private veje. Har du vejret, og bliver denne krænket, kan du kontakte Advokatfirmaet Fink for at høre nærmere om dine rettigheder.

Kontakt

Jacob Gleie

Advokat

Søren Lucas

Advokat